شما اینجا هستید

دستگاه بسته بندی مواد غذایی

ساخت دستگاه بسته بندی مواد غذایی و بسته بندی مواد غذایی از اهمیت بسیار خاص و ویژه ای برخوردار می باشد، مواد زیستی که بیشتر مواد غذایی از آن مشتق میشوند در صورت وجود فرصت کافی به ویژه وقتی که در شرایط نا مطلوب قرار گیرند فاسد میشوند. فساد در اصل ناشی از تخریب میکروبی ویا واکنشهای شیمیایی است که موجب تغیراتی در محصول میشود وممکن است کیفیت آن را کاهش داده وخطر بالقوه ای برای سلامتی گردد وسرانجام به زیان اقتصادی قابل توجهی منتهی شود.
یکی از راهکارهای مهم در به حداقل رساندن فساد مواد غذایی استفاده از بسته بندی مواد غذایی صحیح ومناسب با محصول در تمامی مراحل تولید ماده غذایی است.
در حقیقت بسته بندی نظام به هم پیوسته ای از آماده سازی کالا برای حمل ونقل، توزیع، نگهداری، فروش ومصرف نهایی آن می باشد. در جایی که روشهای بسته بندی ضعیف باشد ویا وجود نداشته باشد مقادیر زیادی از غذاوکالاهای دیگر از بین خواهد رفت.
اگر سطح بسته بندی (چه کمی وچه کیفی) افزایش یابد اتلاف غذا وماده غذایی کمتر خواهد بود. علاوه بر این هر بسته بندی اصولی جذاب وقابل رقابت در بازار ارزش افزوده قابل توجهی در پی خواهد داشت چرا که بسته بندی قابل رقابت با دیگر کشورها باعث حضور موفق در بازار جهانی خواهد بود.

 

کاربردها

توس پک