شما اینجا هستید

اهداف و خصوصیات بسته بندی

هدف از بسته بندی حفطپظ محصولات از آفت و خرابی می باشد و یک بسته بندی خوب دارای مشخصات و ویژگی های فراوانی می باشد
بسته بندی مواد غذایی

خصوصیات یک بسته بندی مناسب  

                                             
۱-جلب توجه نموده وچشمگیر باشد                                                                                                    
۲-اطلاعات مندرج روی بسته بندی باید واضح وروشن باشد                                                                       
۳-ایجاد تصورات ذهنی وبصری مناسب برای مصرف کننده                                                                       
۴-برقراری ارتباط منلسب با محتوای داخل بسته بندی                                                                               
۵-بسته بندی باید مقرون به صرفه باشد                                                                                               
۶-بسته بندی باید عملکرد تبلیغاتی داشته باشد وبه فروشنده کمک کند                                                              
۷-بسته بندی باید بر طبق قوانین دولت ومحیط زیست ساخته شود                                                                  
۸-بسته بندی باید با دوام باشد تا در برابر شرایط نا هنجار حمل ونقل مقاوم باشد                                                 
۹-بسته بندی باید آسان باز وبسته شود                                                                                                 

اهداف بسته بندی

                                                           
۱-محافظت از محصول                                                                                                               
۲-ایجاد اطمینان از کالا                                                                                                               
۳-فراهم کردن راحتی مصرف کننده                                                                                                 
۴-وسیله ای برای ایجاد ارتباط با مشتری                                                                                            
۵-داشتن ارزش استفاده مجدد                                                                                                          
۶-تقسیم بازار                                                                                                                            
۷-تجلی هویت خاص برای یک محصول                                                                                              
۸-بهره وری بیشتر از بازارهای با لقوه                                                                                                

نوع محتوا: 
مقالات

توس پک